Nové Strašecí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

.Domov OÁZA


Domov OÁZA byl postaven jako nový pavilon v areálu Domova seniorů Nové Strašecí, stavba probíhala od dubna 2018 do dubna 2019. Slavnostní otevření Domova OÁZA se konalo 22. května 2019. Domov OÁZA poskytuje pobytovou sociální službu se zvláštním režimem (DZR) s celkovou kapacitou 22 klientů. 

 

Domov OÁZA - poskytuje sociální službu se specializací na onemocnění:
                                Alzheimerovou nemocí, Parkinsonovou nemocí, vaskulární demencí a jinými formami demence.


Terapie „sebeudržení“ – SET
Terapie byla převzata z partnerského Domova St. Bilhildise v Mainzu (Mohuč) v oblasti Porýní - Falcko. Koncept programu terapie „sebeudržení“ je koncipován jako rehabilitační, multimodální  program speciálně pro lidi s demencí, zvláště s Alzheimerovou demencí. Koncept SET  je akreditován Německou alzheimerovou společností. Koncept je přizpůsoben podmínkám ČR.

Cíl konceptu SET = je dosažení příznivého vlivu na průběh choroby, zachování každodenních daných dovedností a kompetencí, zamezení psychopatologických příznaků u nemocných, stejně jako emocionální stabilizace, podpora a pomoc pečujícím příbuzným. Přístup ke klientům se různí podle formy onemocnění demencí (Alzheimerova demence, vaskulární demence, atd.)


Cílem uvedené terapie je:

    a.  Udržení stability systému „Já“ a jeho schopnost fungovat, navzdory mnoha významným, nemocí způsobeným změnám [1] 

 1. Zachování systému „Já“ v premorbidní formě (ve formě před onemocněním)

 2. Systematické zabývání se vzpomínkami důležitými pro nemocného, které může přispívat k zachování systému „Já“
 3. Optimální účast na denním životě
 4. Přizpůsobení poskytované péče potřebám klientů (zachycení individuálních psychických potřeb a zdrojů - zjištění zálib a nelibostí ve vztahu k různým každodenním situacím, zjištění preferovaných zážitků a aktivit, možností a zálib v sociálních kontaktech)
 5. Systematické zlepšování každodenních situací
 6. Vývoj kreativních myšlenek pro zlepšení péče

 

 

 

 

Jedná se o sociální službu, která poskytuje pomoc a podporu nemocným s těžkou formou demence rovněž s doporučením a strategií České alzheimerovské společnosti (ČALS) (www.alzheimer.cz ). 

 

Strategie České alzheimerovské společnosti:
P-PA-IA - což je podpora a péče lidem postiženým syndromem demence.
P – podpora, poradenství, pomoc (prostředí pro péči, paliativní přístup)
PA – programové aktivity       
IA – individualizovaná asistence (individualizované aktivity)


Co je to?
Demence je syndrom, který vzniká následkem onemocnění mozku, u něhož dochází k narušení paměti, myšlení, orientace, chápání, uvažování, schopnosti učení, řeči a úsudku, tedy tzv. kognitivních funkcí. Vědomí není zastřené. Zhoršení kognitivních funkcí obvykle doprovází, někdy také předchází, zhoršení kontroly emocí, sociálního chování nebo motivace (Jirák, R. Hort, J. 2007)

 

Co si zájemce může představit pod nabízenou sociální službou Domova OÁZA

  1.  Nově postavená přízemní budova s 11 dvoulůžkovými pokoji s terasou a přímým vstupem do rozsáhlé terapeutické zahrady (společné s                     Domovem Pohoda)

  2. Příjemný ubytovací prostor s prosklenou společenskou místností vybavenou v retro stylu 60. let. Pokoje jsou vybaveny lůžky s nastavitelným             polohováním, nočními stolky, skříní, křesílky a televizí.

  3. Strava je dovážena z centrální kuchyně Domova seniorů v nabídce diet: racionální, diabetické a šetřící.

  4. Struktura zaměstnanců:

 • ředitelka domova - speciální pedagog, vychovatelství  
 • vedoucí Domova OÁZA, vedoucí SET, hlavní sestra
 • kondiční rehabilitace
 • aktivizační pracovnice  
 • krizový pracovník      
 • sociální pracovnice    
 • praktický lékař        
 • psychiatr, supervizor     
 • stomatolog     
 • zdravotní sestry              
 • pečovatelky
 • externí odborný supervizor 
   

      Pozn: Zaměstnanci  Domova seniorů, Domova POHODA a Domova OÁZA procházejí pravidelnými supervizemi prováděnými nezávislým supervizorem. 

 Počet pečovatelek v domově je 14. Některé se specializují v rámci aktivizačních činností v oblasti reminiscence (cesta do vzpomínek pomocí   fotografií), k tomuto je využívána také Reminiscenční zahrada, která je společná pro Domova Pohoda a Domov OÁZA. Dále je to biblioterapie   (aktivizace paměti pomocí knih), bazální stimulace, muzikoterapie, malování, modelování.

 

Reminiscenční terapie
Pojem reminiscence (z lat. reminiscere – vzpomenout si, rozpomenout se, obnovit v paměti) je používán jako synonymum českého výrazu vzpomínka nebo vzpomínání. V literatuře je citována nejčastěji definice britského geriatra Roberta Woodse a jeho spolupracovníků (Janečková, Vacková, 2010:21). Woods definuje reminiscenci jako hlasité nebo tiché vybavování událostí ze života člověka, které se uskutečňuje buď o samotě, nebo spolu s jinou osobou či skupinou lidí (Woods et al.,1992,s.138). Co reminiscence znamená? Jedná se o terapeutickou techniku, při které využíváme „vzpomínek“. I v pokročilém stadiu onemocnění demencí, zůstává relativně dlouho zachována dlouhodobá paměť (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009). Společně s nemocným trpícím ztrátou paměti se rozpomínáme na různé věci, období, situace i blízké lidi. Podstatou je získání informací o životě nemocného, využívají se staré fotografie, které byly nafoceny v době pohody, klidu a štěstí, drobné předměty, které evokují vzpomínky na „staré časy“. Jednou z příjemných míst evokujících „vzpomínky“ je i  multifunkční „reminiscenční“ zahrada, která je společná pro Domova Pohoda a Domov OÁZA.

Pozn: Tato v sociálních službách České republiky unikátní zahrada pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence, byla vytvořena speciálně pro Domov POHODA Domova seniorů Nové Strašecí, na základě vlastních návrhů realizovaných ve spolupráci se Střední školou služeb a řemesel na Stochově a Odborným učilištěm ve Vrapících u Kladna, za finanční podpory Středočeského kraje.  Jedinečnost zahrady a případné další komerční využití tohoto unikátního projektu je chráněno notářským zápisem o jeho jedinečnosti a autorství.

Multifunkční „reminiscenční zahrada“ její využití a další formy reminiscenční terapie
Proč je zahrada „multifunkční“? Zahrada neslouží jen „vzpomínkám“, ale i současnosti. Neslouží jen klientům Pohody, ale i klientům domova seniorů. Do celé zahrady je volný přístup všem obyvatelům obou sociálních služeb (domova pro seniory i domova se zvláštním režimem).

Životopis a reminiscenční zahrada jako úvod do reminiscenční terapie
Využití zahrady v oblasti terapie u klientů se ztrátou paměti je založeno na evokaci „vzpomínek“. K využití zahradní terapie je třeba nejprve poznat klientův životopis. Životopis sestavuje ergoterapeut a speciální pedagog s pomocí klienta, rodiny nebo jeho přátel. Na jeho základě pak stanovíme jednotlivé fáze procesu podpory a výbavnosti převážně dlouhodobé paměti klienta. Výsledkem má být co nejdelší udržení stávající paměti klienta. K tomuto účelu slouží v zahradě tzv. „cílové stanice" [i]

První cílovou stanicí je  Koloniál U Zuzanky, který slouží k podpoře paměti a výbavnosti na běžné lidské potřeby - nakupování. Koloniál je vybaven mobiliářem z bývalých potravinářských obchodů (regály, pokladna, nápisy). Klient má možnost nákupu drobných věcí nebo cukrovinek, zcela samostatně nebo s podporou pečovatele. Platí českými korunami, dostává účtenku. Tato forma reminiscenční terapie není podnikatelskou činností. Druhou cílovou stanicí je nádraží  Pohoda, třetí cílovou stanicí je les se zvěří, čtvrtou cílovou stanicí hospodářství se skleníkem, ke kterým nemocné dovede tzv. „nekončící chodník [ii]“. Zatím poslední realizovanou cílovou stanicí je knihovna.

Všechny cílové stanice vybavují vzpomínky na staré časy – „nádraží Pohoda“ slouží ke vzpomínkám na cestování, na různá města, vlaky, různé příhody, vojny, staré lásky, les a zvířata pak pro trénování paměti v poznávání stromů, rostlin, hub, malé hospodářství pro drobné pěstování zeleniny a květin. Zahrada slouží i jako park k posezení, procházce nebo relaxaci. Vzpomínkami a posilováním paměti doprovází klienty dvě pracovnice pro ergoterapii, které při této terapii přijímají roli tzv. „facilitátorů“. Facilitátor usnadňuje konverzaci, aktivně naslouchá, evokuje vzpomínky, využívá vzpomínkových podnětů (Janečková, Vacková, 2010).

Podstatou této, možná na první pohled zvláštní zahrady je tedy neustálé podněcování paměti ve formě vzpomínek nebo otázek: …jak se to zvíře jmenuje, do jakého města pojedeme, kam jsem jezdila, byli tam přátelé… Jan, Eva…, jaké je roční období, podává se tam káva, s kým tam půjdu, jsou tam houby, liška, ta písnička – jak ta písnička byla…, kytara, to jsem měla ráda…

Vzpomínky i paměť jsou neustále posilovány. Cílem této reminiscenční zahrady, která je klientům na očích i při pobývání ve společenské místnosti je snaha, abychom už  žádného z  nich neviděli, jak upírá pohled v nekonečném nic.

Poslední cílovou stanicí je „knihovna“, ta je umístěna uvnitř domovy v terapeutické místnosti. Provoz knihovny odpovídá běžnému provozu knihoven, s průkazkami, výpůjčkami knih, zařazením knih podle žánru – beletrie, romány, červená knihovna, detektivky, odborná literatura.

Vzpomínkový kufřík
Jednou z důležitých pomůcek pro reminiscenční terapii je tzv. vzpomínkový kufřík (memory box) nebo vzpomínková krabice a také album života. Kufřík, krabička i album jsou plné vzpomínek na mladá léta, na práci, rodinu, dovolené, víkendy na chalupě, na oblíbené koníčky, trávení volného času…z nichž se vytrácí bývalé starosti, neklid, strach, úzkost.
 


 [1]
„Já“ 
= dynamický systém, který se mění s každou novou významnou zkušeností.
Já – systém = ústřední kognitivní schéma, které aktivně přijímá informace o vlastní osobě a vlastním prostředí, zpracovává je a udržuje, tím vytváří základ pro pocit identity a kontinuity osobnosti(Romero&Eder,1992,Romero,1997)
  [i] Cílové stanice jsou vybudovány jako „konkrétní cíl“ vzpomínek. Do budoucna je počítáno s realizací dalších „cílových stanic“, které budou evokovat vzpomínky na běžný život.

 [ii] Nekončící chodník -  je chodník, který vede z výchozí části domova – terasy, přes zahradu, zpět na terasu a do domova. Chodník nemocného přivede vždy zpět na terasu.

.....